Tatiana Czugała

Regulamin

Regulamin gabinetu psychologicznego Tatiany Czugały

§ 1 Usługi

 1. W Gabinecie Psychologicznym Tatiana Czugała przyjmowane są osoby, które dobrowolnie wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem – psychoterapeutą i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach oferty Gabinetu Psychologicznego Tatiana Czugała prowadzone są konsultacje psychologiczne, indywidualne sesje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii par i małżeństw. Zarówno konsultacje, jak i sesje psychoterapeutyczne mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie lub też w formie sesji online.
 3. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami psychologicznymi (od jednego do trzech spotkań), które dają możliwość wzajemnego poznania się oraz służą sformułowaniu problemu, ustaleniu celu terapeutycznego oraz określeniu zasad współpracy.
 4. Proces psychoterapii rozpoczyna się od zawarcia kontraktu terapeutycznego. Ustalone w nim indywidualnie warunki współpracy dostosowane są do potrzeb Klienta i mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.
 5. Konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii par i małżeństw trwają po 50 minut każda. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
 6. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu Psychologicznego Tatiana Czugała są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
 7. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeuty poddawana jest regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

§2 Poufność sesji i dobro klienta

 1. Psycholog – psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutę, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.
 3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie za obopólną zgodą Klienta i psychoterapeuty, w szczególności, jeśli nagranie stanowi materiał pomocniczy w procesie psychoterapii.
 4. Psychoterapeuta w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychoterapeutycznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 5. W przypadku, kiedy w ocenie psychoterapeuty zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 6. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
 7. Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.

§3 Zasady bezpieczeństwa sesji online

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype, zarówno psychoterapeuta, jak i Klient zobowiązują się do:
  • korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe,
  • korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej w sposób bezpieczny, a w szczególności do:
  • korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,
  • ustawienia hasła do komputera oraz do tych profili, z których korzystają w trakcie sesji online,
  • zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich,
  • zabezpieczenia danych znajdujących się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub tych portalach, na których umieszczone zostają materiały po sesji przed dostępem osób trzecich; w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem Skype oraz notatek przesłanych mailem,
  • zapewnienia bezpieczeństwa nagrań, które zostaną zarejestrowane w trakcie trwania sesji terapeutycznej; standardowo videorozmowy nie są w żaden sposób nagrywane, ani też automatycznie zapisywane na dysku; nagranie sesji każdorazowo wymaga obopólnej zgody.
 2. Zarówno Klient, jak i psycholog – psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychoterapeutą.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy działaniem zapewniającym stuprocentową pewność, że nie mogą one zostać odzyskane – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat Skype, nagrań z sesji, itp. Jeśli klient zdecyduje się sprzedać lub odstąpić drugiej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
 4. Psycholog – Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów zapewniana jest przez dostawców tych usług.
 5. Klient podejmując z psychoterapeutą kontakt online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług, zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka, w szczególności do zasad określonych przez niniejszy Regulamin.

§4 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje psychologiczne oraz sesje psychoterapeutyczne w Gabinecie Psychologicznym Tatiana Czugała można rezerwować za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres: psycholog@czugala.pl, dzwoniąc lub wysyłając sms na numer +48605554225. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Klienta jego numeru telefonu lub adresu e-mail, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji Gabinetu psychologicznego Tatiana Czugała z Klientem i udzielania odpowiedzi na sformułowane przez niego pytania.
 3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Gabinecie psychologicznym Tatiana Czugała uiszczane są na miejscu po zakończonej sesji psychoterapeutycznej.

Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany poniżej numer konta bankowego:

Gabinet Psychologiczny Tatiana Czugała

51 1140 2004 0000 3202 7878 1518

 1. Należność za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie Gabinetu nie później niż na 24 godziny przez umówionym spotkaniem. W przypadku dokonania przelewu później niż na 24 godziny przed terminem wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy: psycholog@czugala.pl lub za pośrednictwem sms na numer +48605554225
 2. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie psycholog.czugala.pl.
 3. Kwota odpłatności za prowadzenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych w gabinecie może być waloryzowana.

§5 Zmiana terminu i odwoływanie rezerwacji

 1. Za konsultację psychologiczną lub sesję psychoterapii odwołaną przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania terapeuta nie pobiera opłaty.
 2. Za konsultację psychologiczną lub sesję psychoterapii odwołaną przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Klienta na spotkaniu bez uprzedniej informacji o absencji, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny konsultacji. Opłatę należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej wizyty.
 3. O nieobecności na sesji terapeutycznej należy poinformować terapeutę nie później, niż w dniu poprzedzającym planowane spotkanie, do godziny 18.00. Odwołanie sesji w terminie późniejszym lub w dniu zaplanowanego spotkania wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji.
 4. W ciągu każdego roku terapii, liczonego od dnia zawarcia kontraktu, Klienci uczestniczący w sesjach cotygodniowych, mają możliwość bezpłatnego odwołania łącznie czterech spotkań, zgodnie z zasadami ujętymi w § 6 pkt 3. Każda kolejna nieobecność, bez względu na jej przyczynę, wiąże się z koniecznością poniesienia pełnego kosztu sesji.
 5. W ciągu każdego roku terapii, liczonego od dnia zawarcia kontraktu, Klienci uczestniczący w sesjach co 2 tygodnie, mają możliwość bezpłatnego odwołania łącznie dwóch spotkań, zgodnie z zasadami ujętymi w § 6 pkt 3. Każda kolejna nieobecność, bez względu na jej przyczynę, wiąże się z koniecznością poniesienia pełnego kosztu sesji.
 6. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Gabinetu Psychologicznego Tatiana Czugała, kolejna sesja Klienta odbędzie się na koszt psychoterapeuty.
 7. Jeżeli z przyczyn technicznych sesja prowadzona online nie będzie możliwa do zrealizowania, spotkanie zostanie przełożone na najbliższy dogodny dla Klienta i psychoterapeuty termin, bez konieczności ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat.
 8. Jeżeli sesja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym z powodu sytuacji wymienionych w § 2 pkt 6 i 7, Klient ponosi koszt sesji w wysokości 100% należności.

§6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji terapeutycznych.
 2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania, w zależności od preferowanego przez siebie kanału komunikacji, adresu e-mail lub numeru telefonu.
 3. Psycholog – Psychoterapeuta Tatiana Czugała dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Klientów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 4. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.
 5. Podejmując kontakt z Gabinetem Psychologicznym Tatiana Czugała Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii i konsultacji psychologicznych, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu przez komunikatory on-line, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 6. Klauzule informacyjne dotyczące polityki prywatności zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020. i może ulec zmianie.
 2. Klient korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Scroll to Top